สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าแรก 2023

วันสตรีสากล 8 มีนาคม International Women’s Day

ผู้บริหาร สพม.พะเยา

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เบอร์โทร 054-481537 กด 20
Email : act.thaweep@hotmail.com
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เบอร์โทร 054-481537 กด 21
Email : noomjakkapan@gmail.com

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2565

– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2566
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

– แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2565

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564

– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565
E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ปี 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

– นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรกของปี 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรกประจำปี 2566

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2565

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศเจตจำนงสุจริต

ในการบริหารงาน

– ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2565

– ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2566

– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ปี 2565

– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

– การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

– รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2565

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  – รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565

   – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม

– การขับเคลื่อนจริยธรรมปี 2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565

– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2566

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 มีนาคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

23 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

23 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

11 มีนาคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

8 มีนาคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

23 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 กุมภาพันธ์ 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

31 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

9 กุมภาพันธ์ 2023

กลุ่มงาน เสริมการจัดการศึกษา

24 มกราคม 2023

ผู้ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

19 มกราคม 2023

Tatthawit Pumwatchara

9 มกราคม 2023

ผู้ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

4 มกราคม 2023

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

15 ธันวาคม 2022

Add your content here…

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานเขต

เชิญอ่าน E-Book OBEC สพฐ

เชิญอ่าน E-Book OBEC สพฐ

E-Service

แสดงความคิดเห็น – ร้องเรียน

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Youtube Channel สพม.พะเยา

TIKTOK สพม.พะเยา

@sesapy

สพม.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
the secondary educational service area office phayao

23/26 ถนนประตูกลอง ซอย 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

phayao.secondary36@gmail.com
0-5448 1537 , 088-2632926