สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2566
E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ปี 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรืแผนการจัดหาพัสดุ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรกประจำปี 2566

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2565

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ปี 2565
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566

คลิปประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การขับเคลื่อนจริยธรรม
คณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของ สพม.พะเยา
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566
ประมวลประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

The secondary educational service area office phayao

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานเขต

เชิญอ่าน E-Book OBEC สพฐ

เชิญอ่าน E-Book สพม.พะเยา การจัดการความรู้ Knowledge Management

E-Service

แสดงความคิดเห็น – ร้องเรียน

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Youtube Channel สพม.พะเยา

TIKTOK สพม.พะเยา

@sesapy

สพม.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
The Secondary Educational Eervice Erea Office Phayao

23/26 ถนนประตูกลอง ซอย 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

0-5448 1537 , 088-2632926