สิ่งที่ส่งมาด้วย มท 0211.3-ว 4082 ลว. 8 มิ.ย. 2565 (1)_page-0008