คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

8. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

10. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา