มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพม.พะเยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพม.พะเยา

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพม.พะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมวลประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง  ข้อตกลงในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) ปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

4. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

5. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (งานประกวด คัดเลือก กิจกรรมต่างๆ)

7. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง  นโยบายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนการใช้งบประมาณแก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

8. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

9. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

10. ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

11.A Declaration of Good Governance Administration at The Secondary Educational Service Area Office Phayao With Honesty & Integrity