การเรียนออนไลน์ หรือ  การศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

การเรียนออนไลน์ หรือ  การศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลกันเป็นแน่แท้ และหนึ่งในช่องทางหลักที่ต้องพึ่งพาในการเรียนการสอนครั้งนี้คือ DLTV ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับช่องทางการเรียนการสอนของ DLTV สามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบของเว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือเรียนผ่านช่อง Youtube :DLTV1 Channel -DLTV15 Channel และดาวน์โหลดผ่านโมบายแอพพลิเคชัน DLTV ที่รองรับทั้งแอนดรอยด์และ iOS

ส่วนที่ใครหลายคนยังงงว่า  DLTV คืออะไร วันนี้จะมาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของ  DLTV ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

DLTV มิใช่ช่องทางใหม่แต่อย่างใด โดยจุดเริ่มต้นของการออกอากาศนั้น มีมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2538 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ทรงพระราชทานทุนประเดิมและตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ สืบมา

 

จุดประสงค์ในของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 1.5 หมื่นแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 6,000 แห่ง และอื่น ๆ ทำให้ครูและนักเรียนได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 ล้านคน

นอกจากนี้มูลนิธิฯยังมีส่วนช่วยพัฒนาครูปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ด้วยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการศึกษาสายอาชีพ

ในปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น 3 ระดับคือ อนุบาล 1 – 3  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3

ช่วงที่ผ่านมามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงสร้างภายในองค์กร และ ระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เพื่อให้รับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาดังกล่าว มีอยู่ 3 ด้านได้แก่

1. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็จะเหมารวมไปถึงการผลิตและการออกอากาศ จากระบบมาตรฐาน Standard Definition (SD) เป็นระบบความคมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทางมีประสิทธิภาพมากและรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เพียงเท่านั้นยังปรับปรุงอาคารพลศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตรายการ ในห้องควบคุม (Control Room) ห้องตัดต่อรายการ (Edition Station) ห้องเรียนต้นทาง ห้องบันทึกรายการฉากจริง (Real Set Studio) และห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง (Virtual Studio) ,ติดตั้งระบบบีบอัดสัญญาณภาพและเสียง ในห้อง Present Room และ ห้อง Technical Operations Center ,ติดตั้งอุปกรณ์ระบบออกอากาศอัตโนมัติ ในห้อง Present Room

 

นอกจากนั้นยังพัฒนาห้องเรียนที่ใช้ออกอากาศ (Studio Room) ปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนโรงเรียนปลายทางมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงห้องเรียนต้นทางที่ใช้ออกอากาศให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ติดตั้งกระดานอัจฉริยะ (Smartboard) ติดตั้งกล้อง Robot (Robot Camera) สำหรับจับภาพขณะนักเรียนทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนปลายทางเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มากขึ้น

พัฒนาเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้ ช่องทางที่ 1 สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200 ออกอากาศ 15 ช่อง (DLTV 1 – 15) ตลอด 24 ชั่วโมง , ช่องทางที่ 2 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  ช่องทางที่ 3 ผ่านแอพพลิเคชัน DLTV (DLTV Application) บนมือถือ / แท็บเล็ต ,ช่องทางที่ 4 ดาวเทียม DLTV ผ่านทางดิจิทัลทีวี (Digital TVช่อง 37 -51  ) 5.ช่องยูทูป (Youtube Chanel) และ ทีวีดาวเทียม C-Band (จานโปร่ง)ช่อง 337 -351

มารู้จัก "DLTV" พัฒนารูปแบบการออกอากาศ จากเดิมถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปแล้วนำไปออกอากาศและปรับผังรายการใหม่ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผังมี 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 น. – 14.30 น. ออกอากาศรายการการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่วงที่ 2 หลังเวลา 14.30 น. จนถึงเวลา 08.30 น. ของวันถัดไป ออกอากาศสาระการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่ม

 

 

2. พัฒนารูปแบบการสอนออกอากาศให้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และพัฒนาเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ถ่ายทำรายการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ โดยจะอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนเรียนรู้อย่างไร (How Student Learn in the Classroom) การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ (The Power of Questioning)

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Formative Assessment) การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน (Rubric Development) เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (Developing Multiple Choice Testing) กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan Development) และ Coaching & Mentoring

นอกจากนั้นแล้วยังมีการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนต้นทางเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ขณะเดียวกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และ การทำ Storyboard  อีกทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพการออกอากาศ และ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของมูลนิธิฯสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาในหัวข้อสุดท้ายคือ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านการอบรมแนวทางการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (DLTV TELETRAINING) และการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทาง

 

ในปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์ ฯ ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ที่ไม่มีความพร้อมทั้ง บุคลากร อุปกรณ์ปลายทาง สื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ปีละ 1,500 แห่ง โดยเริ่มในปี 2562

 

และทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปของ DLTV  หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ที่มาข้อมูล : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์