เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

slide-present-KPI-64ดาวน์โหลด