ระบบแจ้งขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการฯสังกัด สพม.พะเยา (ก.พ.7 ,ก.ค.ศ.16)

ระบบแจ้งขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการฯสังกัด สพม.พะเยา (ก.พ.7 ,ก.ค.ศ.16)

อธิบาย

                ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการฯของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กรุณากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร

หลักฐานของข้าราชการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ(ถ้ามี)ให้ครบถ้วน