– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้ CIPPIEST Model ของนางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้ CIPPIEST Model ของนางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดย นางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไต้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้ CIPPIEST Model เพื่อประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และเพื่อประกอบการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้ส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวเผยแพร่ และขอความอนุเคราะห์ตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาต้วย ส่งกลับมายัง email : tukanarom@gmail.com จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้