– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ของนายอมร สุดแสวง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ของนายอมร สุดแสวง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดย นายอมร สุดแสวง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับมาทางอีเมล์ sup_amom@esdc.go.th