หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0206_6_159การให้ศน.รับการคัดเลือกเป็นรองผอ.รร.-2

04006_1454-ตรวจครูต่างชาติ-2

04009_ว832การคัดเลือกรองผอ.ร.ร.และผอ.ร.ร.-2

04009_ว5259แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่-2

ก.ค.ศ.0206.4ว6-ย้ายผบ.สถานศึกษา-2

กฏ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

การยกเลิก-logbook

การลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมิน-ตำแหน่งครู

คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

คู่มือกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือขอรับ-พ.ค.ก.

คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซักซ้อมการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบบรรจุและแต่งตั้่ง-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย-1

ซักซ้อมการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบบรรจุและแต่งตั้่ง-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย

ซักซ้่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้่ง

แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย

มาตรการป้องกันการทุจริต-ปี-2564

ว-5-หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย-2

ว-8-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอและผอสถานศึกษา-1

ว-11-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ-38ค-1

ว-16-สอบกรณีพิเศษ-1-1

ว-16-สอบกรณีพิเศษ-1

ว16-63-ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะฯ-มาตรฐานตำแหน่-2-1

ว16-63-ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะฯ-มาตรฐานตำแหน่-2

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

หลักเกณการสอบครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การนำบํญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็น-ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย