กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.ค.ศ

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์-พ.ศ.2551

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการส่่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน-พ.ศ.2555

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณษ-พ.ศ.2550

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ-พ.ศ.2550

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธร์และการพิจารณษอุทธรณ์-พ.ศ.2550

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.2549

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินดือน-หรือลดขั้นเงินเดือน-พ.ศ.2561

กฏ-ก.ค.ศ.-การจัดประเภทตำแหน่ง-ระดับตำแหนง-การให้ได้รับเงินเดือน-ตามมาตรา-38-ค-2-ฉบับที่-2-พ.ศ.2560

กฏ-ก.ค.ศ.-การจัดประเภทตำแหน่ง-ระดับตำแหน่ง-การให้ได้รับเงินเดือน-ตามมาตรา-38-ค-2-พศ.2555

กฏ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2561

กฏ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง-พศ.2549

กฎหมาย

ราชกิจจา แบ่งเขต สพม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย-พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ

3-พระราชบัญญํติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-แก้ไขฉบับที่-4

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา-พ.ศ2547-แก้ไขฉบับที่-3

พระราชบัญญํติเครื่องแบบนักเรียน-พ.ศ.2551

พระราชบัญญํติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา-พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย-พ.ศ.-2551

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก-พศ.2546

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง-ทบวง-กรม-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-แก้ไขฉบับที่-2

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉบับที่-2

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉบับที่-3

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติลูกเสือ-พ.ศ.2551

พระราชยัญญํติกองทุนบำเเหน็จบำนาญข้าราชการ-พ.ศ.2539

พระราชยัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539

ระเบียบ

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการดำเนินงานทางวินัยและออกจากราชการของข้าราชการครู-พ.ศ.2561

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ-และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู-พ.ศ.2550

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู-พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการเบิกค่าใช่้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยปีการศึกษา-การเปิดและการปิดสถานศึกษา-พ.ศ.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยการลาของข้าราชการ-พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539