คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.กลุ่ม ICT

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกล64

2.กลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือการดำเนินการด้านกฎหมาย

คู่มือการดำเนินงานวินัยฯ

คู่มืออุทธรณ์ร้องทุกข์

3. กลุ่มนิเทศ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

4. กลุ่มบริหารงานการเงิน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

6. กลุ่มแผน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มแผน พะเยา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มแผน เชียงราย

7. กลุ่มส่งเสริม

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

8. กลุ่มอำนวยการ

คู่มือ my ของ รอง ผอ.รร.

คู่มือ my ของผู้บริหาร

คู่มือ my สำหรับธุรการ รร.

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

9. หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน