รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน