คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.ICT

ICT

ICT (ซ่อมระบบเครือข่าย)

2. กฏหมายและคดี

1.คู่มือการดำเนินการด้านกฎหมาย

1.คู่มือการดำเนินการด้านวินัย ร้องทุกข์

1.คู่มือการดำเนินการด้านวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์

2.คู่มือการดำเนินงานวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

2.คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. คู่มืออุทธรณ์ร้องทุกข์

3. ตรวจสอบ

ขั้นตอนกระบวนงาน หน่วยตรวสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

4. บุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบุคคล(ปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ)

กลุ่มบุคคล(รับรองความประพฤติ)

การขื่นขอสำเนา กพ.7

ขั้นตอนการให้บริการ One Stop Servic

บุคคล(ขอพระราชทานเพลิงศพ)

บุคคล(ขอมีบัตร)

5. แผน

การขอข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มแผน

6. ส่งเสริม

การขอหนังสือรับรองทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของนักเรียนต่างชาติ

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

คู่มือการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร

คู่มือการปฏิบัติงาน (กัญญาภัค)

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ณัฐณิช

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.อำภาพร

คู่มือการปฏิบัติงาน นายปริญญา รักพ่อ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณธรรม

พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

7. อำนวยการ

มาตรฐานการขอหนังสือรับรองสิทธิ์

อำนวยการ

อำนวยการ ช้อมูลข่าวสาร

8. การเงิน

การเบิกค่าการศึกษาบุตร

การเบิกค่าเช่าบ้าน

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอหนังสือรับรองบำนาญ