รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความก้าวหน้า โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความก้าวหน้า โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความก้าวหน้า โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 สพม.พะเยา