รายงานเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพม.พะเยา

รายงานเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพม.พะเยา

รายงานเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

                     ในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร และนายสัมฤทธิ์ กอไธสง มีส่วนร่วมในการดำเนินการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้