การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผล

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019