การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕’๖๔ โดยสำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E Meeting) ด้วย โปรแกรม Zoom Meeting