การอบรม ว PA ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พพเยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการบริการงบประมาณของ สพม.พะเยา โดยมี ดร. สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต1 และ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เชียงราย และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา