ประชุมการกำกับติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม การกำกับติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด