– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์(e-Leaning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ของสถาบันพระปกเกล้า