กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยารักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา และคณะ ได้กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการกำกับ ติดตามฯ ในวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม, โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตามลำดับ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นำเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ และเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน, แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน, แผนเผชิญเหตุ และการฉีดวัคซีน