ประชุม กตปน. สพม.พะเยา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.พะเยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา เพื่อชี้แจงบาทบาท และหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) สพม.พะเยา