– เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดย นางรุจิรา กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม