สพม.พะเยา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงาน

สพม.พะเยา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงาน

 

สพม.พะเยา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ