สพม.เชียงราย ร่วมกับ สพม.พะเยา พัฒนาบุคลากรด้านงานบัญชี การเงิน และงานพัสดุ

วันที่ 12  มกราคม 2565  น.ส.ศรีอุไร  โพธิเจริญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรเงินและพัสดุ สพม.เชียงราย ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุ  ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.พะเยา เพื่อพฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบริหารงานทั้ง 2 สพม. ในส่วนของ สพม.พะเยา   น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาประกอบไปด้วย นางดรุณี  การระเกตุ และ น.ส.กาญจนา  อุตสาห์