ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์