โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

  • สหวิทยาเขตภูกามยาว รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว
  • สหวิทยาเขตภูลังกา รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอภูซาง
โรงเรียนสหวิทยาเขตตำบลอำเภอระดับชั้น
โรงเรียนขุนควรวิทยาคมภูลังกาขุนควรปงมัธยมศึกษา
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมภูกามยาวห้วยลานดอกคำใต้มัธยมศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคมภูลังกาห้วยข้าวก่ำจุนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาภูกามยาวห้วยแก้วภูกามยาวมัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมภูลังกาหย่วนเชียงคำมัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมภูลังกาเชียงม่วนเชียงม่วนมัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมภูกามยาวดงเจนภูกามยาวมัธยมศึกษา
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมภูกามยาวดอนศรีชุมดอกคำใต้มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมภูกามยาวบ้านถ้ำดอกคำใต้มัธยมศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมภูลังกางิมปงมัธยมศึกษา
โรงเรียนปงรัชดาภิเษกภูลังกานาปรังปงมัธยมศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมภูลังกาฝายกวางเชียงคำมัธยมศึกษา
โรงเรียนพญาลอวิทยาคมภูลังกาทุ่งรวงทองจุนมัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ภูกามยาวท่าจำปีเมืองพะเยามัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมภูกามยาวเวียงเมืองพะเยามัธยมศึกษา
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมภูกามยาวบ้านตุ่นเมืองพะเยามัธยมศึกษา
โรงเรียนภูซางวิทยาคมภูลังกาภูซางภูซางมัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมภูกามยาวศรีถ้อยแม่ใจมัธยมศึกษา