ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

นายวิจิตร  วงศ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นายกานตเชษฐ์  ถาคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล

รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

นายปิยะ ใจชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นายอรรณพ ยะตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

นายบรรจง คิดดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

นายภักดี ศรีโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

นายสงกรานต์  บุญมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

นายเลิศ จันธิมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

นายจตุภูมิ  แจ่มหม้อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

นายเฉลียว​ วรรณ​ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

นายสิทธิชัย  สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

นายธีรชัย เสมานุสรณ์

รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

นางณัธดา​ วรรณโวหาร

รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม