สพม.พะเยา แสดงความยินดีกับข้าราชการรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 จำนวน 7 ราย ได้แก่

  1. นายผล ยะนา
  2. นายพิเชฐ์ สมฤทธิ์
  3. นายเจดีย์ เดชพันธุ
  4. นายศาสตรา วงศ์จุมปู
  5. นายวิโรจน์ แสงแก้ว
  6. นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์
  7. นายวัชระ การสมพจน์
แชตกับเรา