สพม.พะเยา แสดงความยินดีกับโรงเรียน, ผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน, คณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศเหรียญทอง  จำนวน  8 รางวัล, รองชนะเลิศเหรียญทอง  จำนวน  19 รางวัล และรองชนะเลิศเหรียญเงิน  จำนวน  5 รางวัล ดังนี้

ประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 1. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 2. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
 3. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

 

ประเภทบุคคล จำนวน 29 รางวัล แยกตามสถานศึกษา ได้แก่

– โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประกอบด้วย

 1. ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
 2. นายกฤศ วงศ์เรือง ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
 3. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
 4. นางมยุรี เวียงคำ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
 5. นายสงกรานต์ แก้วสา รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

– โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 2. นางอภิญญา โยธามาศ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
 3. นางสาวปนัสยา แก่นพล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 4. นายสุทัศน์ บุญเลิศ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
 5. นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 6. นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
 7. นางสาวเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  ด้านบริหารจัดการ
 8. นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 9. นางเพียรกิจ นิมิตดี รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 10. นางพัชรี สารงาม รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

– โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นายสงกรานต์ บุญมี รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
 2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 3. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 4. นางจินดา เชื้อเมืองพาน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
 5. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 6. นางพิมพา สารเร็ว รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 7. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

– โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นายอานันท์ อะภิวัน ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 2. นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

– โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 2. นายสุรพงศ์ ปานันท์ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

– โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นางกรรณิกา พรหมเผ่า รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมนักเรียน ด้านนบริหารจัดการ
 2. นางนุสรา ปัญญานะ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

– โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประกอบด้วย

29. นางสาวกฤษดาพร การหมั่น ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ