ประชุมสรุปผล “การคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ. สพม. พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม
สรุปผล “การคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา