กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ

รอง ผอ.สพม.พะเยา นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา นำข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลและ

มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรปฏิบัติงานอย่างสื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต) ณ สพม.พะเยา

แชตกับเรา