ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม. เป็นประธานการประชุมทบทวนมาตรการรายงานข่าว

และการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา