วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
นำโดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์จำนวน 72 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานพิธีตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์
อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน