วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one phayao
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน
to be number one ในสถานศึกษา เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กับการพัฒนาศักยภาพศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา” และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำนักเรียน สอนการจัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิธีการทำคลิป การไลฟ์สด
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมทักษะอาชีพ การสร้างรายได้
สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพะเยา
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม