วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย คณะติดตาม
ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
อีกทั้งติดตามงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการนี้ ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา OBEC Share Together
“แบ่งเบาภาระครู มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ตามนโยบายระยะเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม