วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่องการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม