วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่องการเงินและบัญชีของสถานศึกษา และการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา