วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายกันต์ปภพ ทองเนียม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุวิมล เจนใจ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมการตรวจสอบระบบบัญชีการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2567
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget)
ณ ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.พะเยา