วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ความก้าวหน้าการบริหารจัดการและการดำเนินการของสถานศึกษา
ในกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ
งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไปในสังกัด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม