วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ พะเยา
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน