วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และกลุ่มนโยบายและแผน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศึกษาด้วย AI
โดย นายนิเวช อินสุวอ ผอ. สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ
ณ ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม
สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือสร้างสื่อด้วย AI
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 46 คน