วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่ง
และห้องน้ำในโรงเรียนสังกัด สพม.พะเยา มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาฯ