วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา
เป็นประธานคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) และคณะ ได้เข้านิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน