วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ประธานศูนย์สอบ สพม.พะเยา พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ
และ นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ผู้ประสานงานประจำศูนย์สอบ
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา