ข่าวสารงานนิเทศ ฉบับที่ 18 ปี 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชตกับเรา