ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา