ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพม.พะเยา อยู่ระดับ ดีมาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระดับ ระดับ “ดีมาก” คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ระดับคุณภาพ 4